Wettelijke kennisgeving

Definities

Klant: Elke professionele, niet-professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt die het voorwerp uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Prestaties en diensten: Alle producten en diensten die de Laboratoires Didier ter beschikking stellen van de Klanten.

Inhoud: Alle elementen die de op de Site aanwezige informatie vormen, met name teksten - afbeeldingen - video's.

Klanten informatie: Hierna "Informatie(s)" genoemd, die overeenstemmen met alle persoonlijke gegevens die de Laboratoires Didier kunnen bijhouden voor het beheer van uw rekening, het beheer van de klantenrelaties en voor analyse- en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: "Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen waarop zij van toepassing is" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonsgegevens", "betrokkene", "subverwerker" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis die is gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679)


1. Presentatie van de website.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website www.didier-lab.nl op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de controle van de website:

Eigenaar:

SASU Laboratoires Didier

Aandelenkapitaal van €10.000 - SIRET 81293801700025

BTW-nummer: FR02812938017

Gevestigd te 25 rue Keller 75011 Parijs

Verantwoordelijke voor publicatie: Laboratoires Didier - didier@didier-lab.nl
De voor publicatie verantwoordelijke persoon is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Het nummer van de Kamer van Koophandel is 812938017

Webmaster: Laboratoires Didier - didier@didier-lab.nl

Gastheer: ovh - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007

Gedelegeerde voor gegevensbescherming : Laboratoires Didier - didier@didier-lab.nl


2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.


De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag de elementen of werken van de Site op geen enkele wijze hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren, noch geheel noch gedeeltelijk.

Het gebruik van de site www.didier-lab.nl impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, en de gebruikers van de site wordt dan ook verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. De Laboratoires Didier kunnen echter beslissen om de site te onderbreken voor technisch onderhoud en zullen zich inspannen om de gebruikers vooraf te informeren over de data en de tijdstippen van de interventie. De website www.didier-lab.nl wordt regelmatig bijgewerkt door de verantwoordelijke van de Laboratoires Didier. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.


3. Beschrijving van de verleende diensten.


Het doel van de website www.didier-lab.nl is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming. De Laboratoires Didier doen er alles aan om op de site zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele weglatingen, onnauwkeurigheden of tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf dan wel aan derde partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website www.didier-lab.nl wordt louter ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op deze site niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt is gebracht.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De website maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang te verschaffen tot de site met recente apparatuur, vrij van virussen en met een up-to-date browser. De site www.didier-lab.nl wordt gehost door een dienstverlener in de Europese Unie overeenkomstig de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679)

Het doel is een dienst te verlenen die de beste toegankelijkheid garandeert. De gastheer garandeert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich evenwel het recht voor om de hostingdienst gedurende een zo kort mogelijke periode te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om haar infrastructuren te verbeteren, in geval van een storing van haar infrastructuren of indien de Diensten abnormaal geacht verkeer genereren.

De Laboratoires Didier en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefoonapparatuur die met name te wijten zijn aan een overbelasting van het netwerk waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.


5. Intellectuele eigendom en namaak.


De Laboratoires Didier zijn eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en beschikken over de gebruiksrechten van alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, iconen en geluiden. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Laboratoires Didier.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom.


6. Beperkingen van de verantwoordelijkheid.

De Laboratoires Didier treden op als uitgever van de site. De onderneming is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarachtigheid van de Inhoud die zij publiceert.

De Laboratoires Didier kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan het materiaal van de gebruiker bij het raadplegen van de website www.didier-lab.nl, en die voortvloeit hetzij uit het gebruik van materiaal dat niet beantwoordt aan de specificaties vermeld in punt 4, hetzij uit het optreden van een bug of incompatibiliteit.

De Laboratoires Didier kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade (zoals verlies van markt of gemiste kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website www.didier-lab.nl. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor de gebruikers. De Laboratoires Didier behouden zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke inhoud te verwijderen die op deze site is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. In voorkomend geval behouden de Laboratoires Didier zich ook de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in het geding te brengen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht de gebruikte drager (tekst, foto's, ...).