Algemene verkoopvoorwaarden
Tussen de vennootschap Laboratoires Didier SASU, 25 rue Keller, 75011 Parijs, met een maatschappelijk kapitaal van 10.000 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs, SIRET 81293800170025. Het bedrijf kan per e-mail worden bereikt door te klikken op het contactformulier dat toegankelijk is via de startpagina van de site. Hierna te noemen de "Verkoper" of de "Onderneming".

Enerzijds, en de natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten van de vennootschap koopt, hierna genoemd de "Koper" of "Klant":

Preambule
De verkoper is een uitgever van professionele nagel verzorgings- en designproducten en professionele opleidingsdiensten voor professionals en niet-professionals, die op de markt worden gebracht via zijn websites (www.didier-lab.nl). De lijst en de beschrijving van de door de Vennootschap aangeboden goederen en diensten kunnen worden geraadpleegd op de bovenvermelde sites.


Artikel 1: Doel en algemene bepalingen
De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de online verkoop van Producten aangeboden door de Verkoper.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AVT) zijn van toepassing op alle verkopen van Producten of Diensten, verricht via de websites van de Onderneming, en maken integraal deel uit van het Contract tussen de Koper en de Verkoper. De Verkoper behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie op zijn website te publiceren. De AV die op dat ogenblik van toepassing zijn, zijn die welke gelden op de datum van betaling (of van de eerste betaling in het geval van meerdere betalingen) van de bestelling. Deze AV zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap op het volgende adres: www.didier-lab.nl . De Vennootschap zorgt er ook voor dat hun aanvaarding duidelijk en zonder voorbehoud is, door een selectievakje en een validatie klik in te voeren. De Klant verklaart kennis te hebben genomen van het geheel van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en, in voorkomend geval, van de Bijzondere Verkoopsvoorwaarden met betrekking tot een product of dienst, en deze zonder beperking of voorbehoud te aanvaarden. De Klant erkent dat hij het nodige advies en de nodige informatie heeft ontvangen om zich ervan te vergewissen dat het aanbod geschikt is voor zijn behoeften. De Klant verklaart dat hij/zij wettelijk in staat is om een contract af te sluiten volgens de Franse wet of dat hij/zij rechtsgeldig de natuurlijke persoon of rechtspersoon vertegenwoordigt voor wie hij/zij een contract afsluit. Behoudens bewijs van het tegendeel, vormen de door de Vennootschap geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties.Artikel 2: Prijzen
De prijzen van de producten die via de websites worden verkocht, zijn aangegeven in euro's inclusief alle belastingen (BTW + andere mogelijke belastingen) en nauwkeurig bepaald op de pagina's die de producten beschrijven. Ze worden ook aangegeven in euro, inclusief alle belastingen (BTW + andere belastingen, indien van toepassing) op de bestelpagina van de Producten, en exclusief specifieke verzendingskosten. Voor alle producten die buiten de Europese Unie en/of de Franse overzeese departementen en gebiedsdelen worden verzonden, wordt de prijs automatisch exclusief belasting op de factuur berekend. In bepaalde gevallen kunnen douanerechten of andere plaatselijke belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Deze rechten en sommen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper. Zij komen ten laste van de Koper en zijn de verantwoordelijkheid van de Koper (aangiften, betaling aan de bevoegde autoriteiten, enz.). De Verkoper nodigt de koper uit om over deze aspecten navraag te doen bij de desbetreffende plaatselijke autoriteiten. De Vennootschap behoudt zich het recht voor haar prijzen in de toekomst te allen tijde te wijzigen. De telecommunicatiekosten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de websites van de Vennootschap, zijn voor rekening van de Klant. In voorkomend geval zijn ook de leveringskosten ten laste van de Klant.

Artikel 3: Sluiting van het online contract
De Klant moet een reeks stappen volgen die specifiek zijn voor elk door de Verkoper aangeboden Product, om een bestelling te kunnen plaatsen. De hieronder beschreven stappen zijn echter systematisch:

➢ Informatie over de essentiële kenmerken van het product ;

➢ Keuze van het product, indien van toepassing van de opties en vermelding van de essentiële gegevens van de klant (identificatie, adres...);

➢ Aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

➢ Verificatie van de elementen van de bestelling en, indien nodig, correctie van fouten.

➢ Follow-up van betalingsinstructies en betaling van producten.

➢ Levering van de producten.

De Klant ontvangt vervolgens per e-mail een bevestiging van de betaling van de bestelling, alsmede een bevestiging van de ontvangst van de bestelling. Hij zal een .pdf exemplaar van deze algemene verkoopsvoorwaarden ontvangen. Voor geleverde producten zal deze levering geschieden op het door de Klant aangegeven adres. Met het oog op de correcte afhandeling van de bestelling, en overeenkomstig artikel 1316-1 van het Burgerlijk Wetboek, verbindt de Klant zich ertoe waarheidsgetrouwe identificatiegegevens te verstrekken. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren, bijvoorbeeld voor elk abnormaal verzoek, te kwader trouw of om welke wettige reden dan ook gedaan.Artikel 4: Producten en diensten
De essentiële kenmerken van de goederen en diensten en hun respectieve prijzen worden op de websites van de onderneming ter beschikking van de koper gesteld. De klant verklaart dat hij de details van de leveringskosten, alsook de betalings-, leverings- en uitvoeringsvoorwaarden van het contract heeft ontvangen. De Verkoper verbindt zich ertoe de bestelling van de Klant slechts uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden van Producten. Bij gebreke van dergelijke beschikbaarheid zal de Verkoper de Klant informeren. Deze contractuele informatie wordt gedetailleerd en in het Frans weergegeven. Overeenkomstig de Franse wetgeving wordt deze samengevat en bevestigd bij de validering van de bestelling. De partijen komen overeen dat de afbeeldingen of foto's van de te koop aangeboden producten geen contractuele waarde hebben. De geldigheidsduur van het aanbod van de producten en de prijzen ervan worden op de websites van de Vennootschap gespecificeerd, evenals de minimumduur van de voorgestelde contracten wanneer deze betrekking hebben op een doorlopende of periodieke levering van producten of diensten. Behalve in geval van bijzondere voorwaarden, worden de hieronder toegekende rechten uitsluitend verleend aan de natuurlijke persoon die de bestelling ondertekent (of aan de persoon die houder is van het meegedeelde email-adres). In overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende conformiteit en verborgen gebreken, zal de Verkoper defecte producten of producten die niet overeenstemmen met de bestelling terugbetalen of omruilen. Restituties kunnen op de volgende manier worden aangevraagd: per e-mail aan didier@didier-lab.nl, met vermelding van de datum van de bestelling, het bedrag van de bestelling en het betalingsbewijs, een beschrijving van de bestelde producten en de reden voor de restitutie. Het product moet in de originele verpakking worden geretourneerd.

Artikel 5: Beding van eigendomsvoorbehoud
De producten blijven eigendom van de Vennootschap tot volledige betaling van de prijs.


Artikel 6: Leveringsvoorwaarden
De producten worden geleverd op het afleveradres dat bij de bestelling is opgegeven en binnen 8 -10 werkdagen. Deze termijn houdt geen rekening met de voorbereidingstijd van de bestelling. Wanneer voor de levering een afspraak met de Klant vereist is, moet de Klant dit aan de Verkoper meedelen per e-mail aan didier@didier-lab.nl, met vermelding van de referentie van de bestelling, de gekozen leveringswijze en de beschikbare leveringstermijnen. Wanneer de Klant meerdere producten tegelijk bestelt, kunnen deze verschillende leveringstermijnen hebben. De Klant heeft de keuze om de levering uit te stellen tot alle producten beschikbaar zijn, of hij kan de producten laten leveren naarmate ze beschikbaar worden (dit kan extra leveringskosten met zich meebrengen). In geval van een vertraging in de verzending van meer dan 30 dagen, kan de Klant een expreslevering aanvragen zonder extra kosten. In geval van laattijdige levering kan de Klant het contract opzeggen overeenkomstig de voorwaarden van artikel L 138-2 van het Wetboek van Consumentenrecht. De Verkoper zal dan overgaan tot terugbetaling van het product en de "uitgaande" kosten onder de voorwaarden van artikel L 138-3 van het Wetboek van Consumentenrecht. De Verkoper stelt een telefoonnummer ter beschikking (kosten van een lokaal gesprek vanaf een vaste lijn) dat in de e-mail met de bevestiging van de bestelling wordt vermeld, om de bestelling op te volgen. De Verkoper herinnert eraan dat op het moment dat de Klant de producten fysiek in bezit neemt, het risico van verlies of beschadiging van de producten op hem wordt overgedragen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de vervoerder op de hoogte te brengen van elk voorbehoud met betrekking tot het geleverde product.


Artikel 7: Beschikbaarheid en presentatie
Bestellingen zullen worden verwerkt binnen de grenzen van onze beschikbare voorraden of onder voorbehoud van de beschikbare voorraden bij onze leveranciers. Als een artikel langer dan 15 werkdagen niet leverbaar is, wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht van de verwachte levertijd en kan de bestelling van dit artikel op verzoek worden geannuleerd. De Klant kan dan een omruiling of een terugbetaling van het artikel vragen.


Artikel 8: Betaling
Betaling is verschuldigd onmiddellijk na bestelling, ook voor vooraf bestelde producten. De Klant kan betalen met kredietkaart of via Paypal. Kaarten uitgegeven door banken met zetel buiten Frankrijk moeten internationale bankkaarten zijn (Mastercard of Visa). De beveiligde online betaling met kredietkaart wordt uitgevoerd door onze betalingsprovider PayU. De overgebrachte informatie wordt gecodeerd volgens de regels van de kunst en kan tijdens het vervoer niet worden gelezen. Zodra de betaling door de Klant is geïnitieerd, wordt de transactie onmiddellijk gedebiteerd na verificatie van de informatie. Overeenkomstig artikel L. 132-2 van de Franse Monetaire en Financiële Code is de verbintenis om met een kaart te betalen onherroepelijk. Door zijn bankgegevens op het ogenblik van de verkoop mee te delen, machtigt de Klant de Verkoper om zijn kaart te debiteren voor het bedrag dat overeenstemt met de aangegeven prijs. De Klant bevestigt dat hij de wettelijke houder is van de te debiteren kaart en dat hij wettelijk gerechtigd is deze te gebruiken. In geval van vergissing of onmogelijkheid om de kaart te debiteren, wordt de Verkoop onmiddellijk van rechtswege geannuleerd en wordt de bestelling geannuleerd.

Artikel 9: Intrekkingsperiode
Overeenkomstig artikel L. 121-20 van het wetboek van consumentenrecht beschikt de consument over een termijn van veertien volle dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen en zonder betaling van boetes, met uitzondering, in voorkomend geval, van de kosten van terugzending van de goederen. "De in de vorige alinea genoemde termijn gaat in op de datum van ontvangst van de goederen of aanvaarding van het aanbod van diensten. Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door als volgt contact op te nemen met de Onderneming: per aangetekend schrijven aan de Laboratoires Didier, 25 rue Keller, 75011 Parijs, met vermelding van de datum van de bestelling, de datum van ontvangst en de beschrijving van de bestelling. Wij informeren de Klanten dat overeenkomstig artikel L. 121-20-2 van het Wetboek van Consumentenrecht, dit herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend indien de verkoop beroepsmatig of voor de behoeften van de beroepsactiviteit geschiedt. Indien het herroepingsrecht binnen de bovenvermelde termijn wordt uitgeoefend, worden alleen de prijs van het (de) gekochte product(en) en de verzendkosten terugbetaald; de kosten van terugzending blijven ten laste van de Klant. De producten moeten in hun oorspronkelijke staat en volledig (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, enz.) worden teruggezonden, zodat zij opnieuw in nieuwe staat op de markt kunnen worden gebracht; indien mogelijk moeten zij vergezeld gaan van een kopie van het aankoopbewijs. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen, vindt u hieronder het standaardformulier voor herroeping dat u ons moet sturen op het volgende adres Laboratoires Didier, 25 rue Keller 75011 Paris.Ter attentie van de Laboratoires Didier SASU, 25 rue Keller, 75011 Paris, RCS 81293601700025,  e-mail: dider@didier-lab.nl :

Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) terugtrekking uit de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/diensten (*):

Besteld op (*)/ontvangen op (*) :

Naam van de consument(en) :

Adres van de consument(en) :

Handtekening van consument(en) :

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.Artikel 10: Garanties
Overeenkomstig de wet, aanvaardt de Verkoper twee garanties : die van conformiteit en die van verborgen gebreken van de produkten. De Verkoper zal de koper de producten die defect blijken te zijn of niet overeenstemmen met de geplaatste bestelling, terugbetalen of omruilen. Het verzoek om terugbetaling moet op de volgende wijze worden gedaan: per e-mail aan didier@didier-lab.nl met vermelding van de datum van de bestelling, het bedrag van de bestelling vergezeld van het betalingsbewijs, de omschrijving van de bestelde producten en de reden van de terugbetaling. De Verkoper herinnert eraan dat de consument :

een termijn van 10 dagen heeft om defecten aanwezig bij levering te melden.
een termijn van 1 jaar vanaf de levering van de goederen heeft om actie te ondernemen bij de Verkoper voor overige defecten.
dat hij kan kiezen tussen vervanging of reparatie van de zaak onder de voorwaarden die zijn gesteld door het artikel dat kennelijk gebrekkig is of niet overeenstemt.
dat hij bewijs moet leveren van het ontbreken van conformiteit van de goederen.
dat de consument ook aanspraak kan maken op de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek en in dat geval kan kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs (bepalingen van artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek).


Artikel 11: Klachten
Indien nodig kan de Koper een klacht indienen door contact op te nemen met het bedrijf via de volgende gegevens: per e-mail naar didier@didier-lab.nl of via de contactpagina van de website.

Artikel 12: Intellectuele-eigendomsrechten
De merken, domeinnamen, producten, software, beelden, video's, teksten of meer in het algemeen alle informatie waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de verkoper. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats via deze AV. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze goederen, om welke reden dan ook, is strikt verboden.Artikel 13: Overmacht
De uitvoering van de verplichtingen van de verkoper krachtens deze AV wordt opgeschort in geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht die de uitvoering ervan zou verhinderen. De verkoper stelt de klant zo spoedig mogelijk in kennis van het optreden van een dergelijke gebeurtenis.


Artikel 14: Ongeldigheid en wijziging van de overeenkomst
Indien een van de bepalingen van deze overeenkomst nietig is, brengt deze nietigheid niet de nietigheid mee van de andere bepalingen, die tussen de partijen van kracht blijven. Elke contractuele wijziging is slechts geldig na een schriftelijke en ondertekende overeenkomst tussen de partijen.


Artikel 15: Bescherming van persoonsgegevens
Overeenkomstig de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens van 6 januari 1978 beschikt u over het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, in te zien, te wijzigen, zich ertegen te verzetten en ze te corrigeren. Door in te stemmen met deze algemene verkoopvoorwaarden, stemt u ermee in dat wij deze gegevens mogen verzamelen en gebruiken voor de doeleinden van dit contract. Als u uw e-mailadres invoert op een van de sites van ons netwerk, ontvangt u e-mails met informatie en promotieaanbiedingen over producten die door de onderneming en haar partners worden gepubliceerd. U kunt zich op elk moment uitschrijven. Klik daarvoor op de link aan het eind van onze e-mails of neem per aangetekende brief contact op met de verantwoordelijke voor de verwerking (de Onderneming). Wij monitoren het verkeer op al onze sites. Om dit te doen, gebruiken wij instrumenten zoals Google Analytics.


Artikel 16: Beperking van aansprakelijkheid
De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor de schade die de Klant lijdt ten gevolge van de niet-nakoming door laatstgenoemde van zijn verplichtingen, zoals met name de niet-naleving door de Klant van de gebruiks- en bedieningsvoorschriften van de producten of een verkeerd gebruik.

De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade die de Klant lijdt ten gevolge van het gebruik van de producten en de uitvoering van deze overeenkomst, zoals deze indirecte schade algemeen aanvaard wordt door de Franse jurisprudentie.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing op persoonlijk letsel, noch in geval van bedrog of grove nalatigheid, noch op vorderingen wegens inbreuk.


Artikel 17: Toepasselijk recht
Alle in deze algemene verkoopvoorwaarden opgenomen clausules, alsmede alle hierin bedoelde aan- en verkooptransacties, zijn onderworpen aan het Franse recht.